Vegan Shakshouka (GF, V)

$16.00

Vegan Shakshouka, spicy vegetable & tomato braise served with steamed rice (GF, V)